Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

23.klasa VTŠ Rajlovac - generacija 1969. - 1973. godine

3 posters

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

RAJKO LUKIĆ


Pozdravljam sve pripadnike VTŠ Rajlovac a naročito klasiće 23.klase Vazduhoplovnotehničke škole u Rajlovcu - generacija 1969. do 1973. godine. Ujedno obaveštavam sve klasiće i učesnike Foruma da su održane svečanosti povodom završetka školovanja 23.klase VTŠ. Prva je održana 17. maja 2003. godine povodom obeležavanja 30. godišnjice a druga održana je 18. maja 2013. godine. Na obe svečanosti sačinjeno je veliki broj fotografija a na obeležavanju 30.godišnjice sačinjen je video snima. Posedujem navedene dokumenta i u stanju sam ih prezentirati uz dozvolu administratora. Pozivam sve da se uključe na ovu temu a i da otvore mnoge druge interesantne teme. Veliki pozdrav administratoru i čestitke na ideji da se iznesu činjenice iz ranijeg RV i PVO. Pozdrav svima.

Prezentaciju slika sa obeležavanja 30.godišnjice zavrešetka školovanja 23.klase VTŠ Rajlovac možete pogledati ako se ulogujete na dole navedeni link:

https://www.youtube.com/watch?v=KTkPAIcztUM&list=PLDidcxzZZWlJkk0N7FNPO9NhJZrk6cYhr

Video snimak sa obeležavanja 30.godišnjice završetka školovanja 23.klase VTŠ Rajlovac možete pogledati ako se ulogujete na dole navedenu adresu:

https://www.youtube.com/watch?v=m9v9SgWzILk&feature=share
OSNIVANJE I RAZVOJ SREDNJE VOJNE ŠKOLE RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA I PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE
[size=24]


Preteča današnje Srednje vojne škole RV i PVO (SVŠ RViPVO) osnovana je 3. februara 1945. godine u Novom Sadu, na osnovu Naredbe pov. broj 8 Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (NOViPOJ), pod formacijskim nazivom VAZDUHOPLOVNA PODOFICIRSKA ŠKOLA (VPŠ). Namena VPŠ bila je da školuje podoficirski kadar za osnovne rodove i službe Vazduhoplovstva NOViPOJ (zatim Jugoslovenske armije), koje je, krajem 1944. godine i početkom 1945. godine, bilo u snažnom razvoju, pa su potrebe za školovanim kadrom bile veoma velike.

Vazduhoplovna podoficirska škola je osnovana na tradicijama vazduhoplovnih škola u Srpskoj avijatici (do završetka Prvog svetskog rata) i Vojsci i Ratnoj mornarici Kraljevine Jugoslavije. U Srpskoj avijatici taj profil kadra osposobljavan je uz rad, u aeroplanskim jedinicama i Aeroplanskoj radionici na Solunskom frontu, a dve grupe pitomaca (ukupno 14) školovane su na tromesečnom kursu u Franciskoj. Kandidati za pitomce imali su prethodno završenu zanatsku školu mašinskog ili elektrotehničkog smera.

Posle završetka Prvog svetskog rata i osnivanja Vazduhoplovstva vojske i Pomorskog vazduhoplovstva, podoficiri su školovani, počev od 1921. godine, na tečajivima kandidata iz Vojske i Ratne mornarice koji su prethodno završili podoficirske škole u svojim vidovima. Na tečajevima u Vazduhoplovstvu vojske školovani su aeroplanski mehaničari, radio-telegrafisti i radio-monteri. U Pomorskom vazduhoplovstvu je 1. jula 1922. godine osnovana HIDRO-AVIJATIČKA ŠKOLA u Kumboru kod Herceg Novog, u kojoj su školovani i podoficiri, takodje sa prethodno završenom podoficirskom školom. Hidroavijatička škola je 1926. godine prerasla u POMORSKU VAZDUHOPLOVNU ŠKOLU sa sedištem u Divuljama kod Splita, u okviru koje je osnovana POMORSKA VAZDUHOPLOVNA PODOFICIRSKA ŠKOLA (PVPŠ), u kojoj je školovan kadar za potrebe vazduhoplovnotehničke službe Pomorskog vazduhoplovstva. U njoj je školovan podoficirski kadar po dvogodišnjem nastavnom planu i programu, a kandidati za pitomce primani su iz gradjanstva. Škola je prestala da radi u Aprilskom ratu 1941. godine.

U Vazduhoplovstvu vojske su, tokom dvadesetih godina XX veka, osnovane dve grupacije škola: škole za telače i škole za pripremu spicijalista za stručne i pomoćne službe. Za školovanje spicijalista postoje su: ŠKOLA ZA AVIO-MEHANIČARE (monterska i motorska specijalnost), ORUŽARSKA ŠKOLA, ELEKTRIČARSKA ŠKOLA, ŠOFERSKA ŠKOLA, ŠKOLA VEZE, FOTOGRAFSKA ŠKOLA, METEOROLOŠKA ŠKOLA, ŠKOLA POMOĆNIH SLUŽBI I ŠKOLA ZA STRELCE-BOMBARDERE. Sve te škole bile su u sastavu KOMANDE VAZDUHOPLOVNIH STRUČNIH ŠKOLA u Pančevu. I u te škole primani su podoficiri koji su prethodno završili jednu od podoficirskih škola u Kopnenoj vojci, a školovanjej je trajalo jednu godinu.

Od pomenutih škola osnovana je VAZDUHOPLOVNA PODOFICIRSKA ŠKOLA (VPŠ) u Pančevu, koja je zatim preseljena u Novi Sad. Kandidati za VPŠ primani su po konkursu iz gradjanstva, a školovanje je izvodjeno po dvogodišnjem nastavnom planu i programu. Posle završenog prvog dela školovanja, u kome je sticano opšte i opšte-vojno obrazovanje, pitomci su selektirani za specijalističke, odnosno vojnostručne škole: pilotske, Padobransku, za vezu, Meteorološku, Fotografsku, za strelce-bombardere, Avio-mehaničarsku, Oružarsku, Električarsku i Školu za pomoćne službe. Svi svršeni pitomci VPŠ mogli su da konkurišu za pilotske škole i posle završetka specijalističkih škola - iz avijacijskih jedinica i ustanova.

Do Aprilskog rata 1941. godine postojale su dve podoficirske vazduhoplovne škole: Vazduhoplovna podoficirska škola u Novom Sadu, koja je školovala podoficirski kadar za Vazduhoplovstvo vojske, i za Pomorska vazduhoplovna podoficirska škola, koja je školovala kadar za Pomorsko vazduhoplovstvo. Obe su prestale sa radom u Aprilskom ratu. Kadar, školovan u tim školama, bio je jezgro Partizanske avijacije i Vazduhoplovstva NOV i POJ.

Vazduhoplovna podoficirska škola (VPŠ) je u februaru 1945. godine primila prvu klasu iz vazduhoplovnih omladinskih bataljona, koji su bili stacionirani u Beloj Crkvi. Osnovana je po uzoru na VPŠ iz Vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije, sa istom namenom i sličnim nastavnim planom i programom. Školovanje je otpočelo po dvogodišnjem nastavnom planu i programu (NPP) iz dva dela. Po završetku prvog dela NPP (opšte i opštevojno obrazovanje) pitomci su selektirani po smerovima i specijalnostima: odabrani kandidati za pilote upućivani su u Pilotsku školu, a ostali su nastavljani školovanje u VPŠ, osim saobraćajnog smera, koji je nešto kasnije upućen u Vazduhoplovnu saobraćajnu školu. Prvi komandant VPŠ bio je majoj Radmilo Nikolić, a privi politički komesar kapetn Đuro Zeljković. U leto 1945.godine VPŠ je iz Novog Sada premeštena u Kraljevo, gde je 1. septembra reoranizovana i preimenovana u ŠKOLU SPECIJALISTA KOMANDE VAZDUHOPLOVSTVA (ŠSKV), a neto kasnije u ŠS RV. Tada je primila na školovanje drugu klasu na dvogodišnjej školovanje i nastavila školovanjej specijalista za vazduhoplovnotehničku službu (VTSl) ivezu u RV. Za komandanta ŠS KV postavljen je potpukovnik Danilo Hubmajer, dipl.inž. elektro-mašinstva, a za političkog komesara major Žarko Gudžulić.ž

Marta 1946. godine ŠS KV je premeštena iz Kraljeva u Rajlovac kod Sarajeva, gde su postojali bolji uslovi za njen rad i razvoj. Tada je primila treću klasu na jednogodišnje školovanje. U njenom sastavu osnovana je i ŠKOLA MLADJIH SPECIJALISTA, u kojoj su školovane dve klase vojnika, po šerstomesečnom nastavnom planu i programu. U toku 1947. godine pri ŠS KV osnovane su Škola rezervnih  vazduhoplovnotehničkih oficira (ŠR VTO) i Škola aktivnih vazduhoplovnotehničkih oficira (ŠAVTO), koje su činile VAZDUHOPLOVNO UČILIŠTE (VTU). Škola specijalista Ratnog vazduhoplovstva (kako se od jeseni 1947. g naziva) bila je organizovana u dva bataljona (klase), a Komanda VTU bila je ujedno i Komanda ŠS RV. Za komandanta VTU postavljen je potpukovnik Hivzo Malohodžić, a za političkog komesara potpukovnik Sava Radojičić. Komanda, njeni organi i nastavnički i tehnički organi bili su zajednički za sve škole VTU.

U jesen 1949. godine VTU je preimenovano u VOJNI VAZDUHOPLOVNI TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR (VVTŠC). Februara 1953. godine Centar je dobio novi naziv - VAZDUHOPLOVNI TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR (VTŠC), a ŠS RV preimenovana je u VAZDUHOPLOVNU TEHNIČKU PODOFICIRSKU ŠKOLU (VTPŠ), da bi, septembra 1954. godine, ponovo promenila naziv u VAZDUHOPLOVNU PODOFICIRSKU MEHANIČARSKU ŠKOLU (VPMŠ). Taj naziv je zadržala do septembra 1967. godine.

U martu 1947. godine u Kraljevu je počela sa radom DRUGA ŠKOLA SPECIJALISTA (Druga ŠS KV), u kojoj je školovan podoficirski kadar veze, meteorološke i fotografske službe u RV. U jesen iste godine u Kraljevu je osnovan VAZDUHOPLOVNI ŠKOLSKI CENTAR VEZE (VŠCV), koji su činile tri škole: VAZDUHOPLOVNA PODOFICIRSKA ŠKOLA VEZE (VPŠV), VAZDUHOPLOVNA METEOROLOŠKA ŠKOLA (VMŠ) i VAZDUHOPLOVNA FOTOGRAFSKA ŠKOLA (VFŠ). Vazduhoplovna podoficirska škola veze preuzela je školovanje pododficirskog kadra veze i ŠS KV u Rajlovcu, a VMŠ i VFŠ su dislocirane iz Zemuna (gde su osnovane 1945. godine) u Kraljevo. Za komandanta Druge ŠS KV i kasnije VŠCV postavljen je major (zatim potpukovnik) Viktor Benedik, a za političkog komesara major (kasnije potpukovnik) Pero Žarković.

Februara 1953. godine na dućnost komandanta VTŠC u Rajlovcu postvljen je potpukovnik Josip Šperac, a od 1. septembra 1955. godine tu dužnost obavljao je potpukovnik Svetozar Perić, koji su uejdno bili i komandanti VTPŠ, odnosno VPMŠ. Od septembra 1955. godine do septembra 1960. godine VPMŠ je bila organizovana kao pitomački bataljon, kojim su komandovali major Muhamed Bogunjić a od 1957. godine major Josip Kadak.

Na početku školske 1957./58. godine VPMŠ u Rajlovcu od VPŠV iz Kraljeva preuzela je školovanje avio-radio i avio-radarsku specijalnost, tako da je dalje nastavila sa školovanjem svih specijalnosti za vazduhoplovnotehničku službu RV. Iste godine sve podoficirske škole - u Rajlovcu i Kraljevu - VPMŠ, VPŠV, VMŠ i VFŠ - prešle su na trogodišnje školovanje pitomaca.

Godine 1960. VTŠC u Rajlovcu je reorganizovan, tako da je VPMŠ dobila svoju komandu, nastavničke i tehničke organe. Za komandanta VPMŠ je postavljen potpukovnik Uroš Stojaković, 1961. godine potpukovnik Dušan Panajotović, a 1964. godine potpukovnik (pukovnik) Dušan Gabrijelčič. Od 1960. godine do 1964. godine naelnik VTŠC bio je pukovnik Stanislav Perhavec, a od 1964. do 1967. godine general-major avijacije Svetozar Radojević. U Kraljevu, na dužnosti načelnika VŠCV od 1955. do 1962. godine je bio potpukovnik Milutin Vučelić, a zatim pukovnik Dušan Otović, koji je na toj dužnosti ostao do 1969. godine, kada je VŠCV rasformiran.

Godine 1961. iz Školskog centra veze (ŠCV) u Šentvidu (kod Ljubljane) izuzeto je školovanje radarsko-računarske specijalnosti za protivavionsku artiljeriju, pa su pitomci te specijalnosti nastavili školovanje u VPMŠ. Ta specijalnost je 1964. godine preusmerena na radarsko-računarsku specijalnost vazdušnog osmatranja, javljanja i navodjenja (VOJIN). Od 1963. godine u VMPŠ je otpočelo školovanje podoficirskog kadra za raketne jedinice PVO, s tim što je poslednja godina školovanja svih raketnih specijalnosti završena u Raketnom školskom centru u Bartajnici.

U periodu od 1960. do 1969. godine sve podoficirske škole u RV i PVO, u Rajlovcu (VTPŠ, odnosno VPMŠ) i Kraljevu (VTŠV, VMŠ i VFŠ), znatno su unapredile svoj vaspitno-nastavni rad u vojnom i stručnom pogledu. U tom periodu nastavljena je integracija vazduhoplovnih podoficirskih škola u VTPŠ /VTŠC u Rajlovcu, pa je i za njihov prelazak na četvorogodišnji nastavni plan i program.

Septembra 1966. godine rasformiran je VTŠC u Rajlovcu, pa je VTPŠ/VPMŠ postala samostalna škola, neposredno potčinjena Komandi RV i PVO. Godine 1969. rasformiran je i VŠCV u Kraljevu i od njega je osnovan ODELJAK u sastavu VTPŠ, za doškokovavanje klasa koje su se zatekle na školovanju. Taj odeljak je rasformiran u leto 1973. godine, kada je završila školovanje 23.klasa VTŠ. Sve škole VŠCV u Kraljevu (VPŠV, VMŠ i VFŠ) ušle su u sastav VTPŠ u Rajlovcu, koja je od tada školovala celokupan podoficirski kadar za RV i PVO (avijacija, artiljerijsko-raketne jedinice, VOJIN, veza i za elektronska i protivelektronska dejstva).

Vazduhoplovna tehnička podoficirska škola je promenila formacijski naziv 1969. godine u VAZDUHOPLOVNA TEHNIČKA VOJNA ŠKOLA (VTVŠ), a juna 1970. godine dobila je naziv VAZDUHOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA (VTŠ). Posle stupanja na snagu Zakona o vojnim školama i naučnoistraživačkim ustanovama u JNA u jesen 1973. godine, VTŠ je dobila naziv - SREDNJA VAZDUHOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA (SVTVŠ), a 1975. godine - VAZDUHOPLOVNA TEHNIČKA SREDNJA VOJNA ŠKOLA (VTSVŠ). Taj naziv je imala do 1986. godine, kada je preimenovana u SVŠ RV i PVO.

Od 30. avgusta 1967. do 1972. godine načelnik VTPŠ (VTVŠ, VTŠ) bio je potpukovnik Života B. Đurić, koji je 22. decembra 1971. godine vanredno unapredjen u čin pukovnika. U periodu od 10. jula 1972. godine do 31. decembra 1984. godine načelnik VTVŠ (VTŠ) bio je potpukovnik (od 22. decembra 1973. godine pukovnik) Boško Č. Milutinović. (Od 17. septembra 1981. do 28. marta 1982. godine pukovnik Milutinović je bio na radu u oružanim snagama Libije. U tom periodu kao vršilac dužnosti načelnika Škole bio je potpukovnik Želimir Pojić.)  Tu odgovornu dužnost zatim će obavljati dva bivša pitomca Škole: pukovnik Savo S. Čuljković, diplomirani mašinski inženjer, od 7. juna 1984. godine do 6. decembra 1993. godine i potpukovnik (pukovnik) Radomir S. Simanović, diplomirani inženjer elektrotehničke i magistar ekonomskih naurka, od 22. avgusta 1994. do 29. aprila 1998. godine, koga će naslediti potpukovnik (pukovnik) Željko Jezdić, koji je na toj dužnosti i do danas (2003.g).

Srednja vojna škola RV i PVO dislocirana je iz Rajlovca u Sombor aprila 1992. godine, a u jesen 1997. godine iz Sombora u Batajnicu. Godine 1994. završila je poslednja klasa koja je školovana po četvorogodišnjem NPP (44.klasa). Posle te klase primani su kandidati iz gradjanstva koji su završili dva razreda srednje škole, pa su školovani dve godine, a primani su i kandidati sa završena tri razreda srednje škole, koji su u SVŠ RV i PVO školovani po jednogodišnjem NPP (opštevojno i specijalnističko nastavno područje). Danas se školuju samo kandidati sa završenom srednjom školom, a školovanje se izvodi po jednogodišnjem NPP.

Prema opštim ocenama, SVŠ RV i PVO dala je najbolji kadar koji je školovan prema četvorogodišnjem NPP, po kome je školovanje obavljeno od 1969. do 1994. godine. Te ocene SVŠ RV i PVO (VTVŠ, VTŠ, SVTŠ i VTSVŠ) dobila je i od društvenih školskih organa, a ne samo od vojnih. U ratu 1991. - 1999. godine kadar školovan u VTŠ/SVŠ RV i PVO, posebno u napadu NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, položio je sve ispite - stručne, moralne i ljudske, sa najvišim ocenama.

Veliki broj bivših pitomaca VTŠ/SVŠ RV i PVO nastavio je školovanje u vojnim akademijama RV i PVO, na fakultetima u gradjanstvu ili je polagao ispit za čin oficira, pa su stekli visoke vojne činove, a znatan broj stekao je i akademska i naučna znanja. 

15. juna 2003. godine

Prilog vazduhoplovnotehničkog pukovnika u penziji BOŠKA Č. MILUTINOVIĆA za knjicu "SPOMENICA 23.KLASE VAZDUHOPLOVNE TEHNIČKE ŠKOLE 1969-1973." Ovaj tekst posvećen je nekadašnjem načelniku VTŠ Bošku Milutinoviću koji je, nakon obeležavanja 30.godišnjice završetka školovanja 23.klase VTŠ Rajlovac, preminuo, a bio je medju učesnicima svečanosti. Nije dočekao 40.godišnjicu 23.klase koja je obeležena 18. maja 2013. godine u restoranu Doma vazduhoplovstva u Zemunu. Takodje, ovaj tekst posvećujem BORIVOJU Đ. POPOVIĆU, pukovniku u penziji, načelniku 23.klase vazduhoplovnotehničke škole u Rajlovcu - priređivaču "Spomenice".

Slike sa proslave 30.godina 23.klase VTŠ:
https://www.youtube.com/watch?v=KTkPAIcztUM&list=PLDidcxzZZWlJkk0N7FNPO9NhJZrk6cYhr

Video sa proslave 30.godina 23.klase VTŠ:
https://www.youtube.com/watch?v=m9v9SgWzILk&feature=share

Poslednji put izmenio RAJKO LUKIĆ dana Ned Jul 14, 2013 3:59 pm, izmenio ukupno 2 puta (Razlog : Dopuna činjenica o VTŠ Rajlovac)
NAREDBA SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU O PROIZVODJENJU PITOMACA 23.KLASE VTŠ
[b]NAREDBA broj 5-59
SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU
OD 12. JULA 1973. GODINENa osnovu člana 274. stav 2. tačka 1. Zakona o Jugoslovenskoj narodnoj armiji

proizvode se

PITOMCI XXIII KLASE VAZDUHOPLOVNE SREDNJE TEHNIĆKE ŠKOLE


u čin vazđuhoplovnotehničkog vodnika:

ALEKSIĆ Savc ALEKSA,
ANDREJIĆ Milana MOMČILO,
ANGELOVSKI Božidara LJUPČO,
ATANASOVSKI Velička STOJIMIR,
BABOVIĆ Grujice BRANISLAV,
BALABAN Ilije MILORAD,
BASTA Dušana DRAGUTIN,
BEŠIĆ Beće BEKIR,
BJEKIĆ Žarka VLADIMIR,
BJELAJAC Dragana NEDELJKO,
BOBIĆ Josipa IVAN,
BOROJEVIĆ Adama ĐURO,
BRAJIĆ Abdulaha ABDULKADIR.
BURMAZEVIĆ Dragoslava DRAGORAD,
CERO Huse MEHEMED,
COPOT Matije EMIL,
CREVAR Milana DUŠAN,
CVETKOVIĆ Gojka ĐURO,
CVIJIĆ Alekse BLAGOJE,
ČEVRA Mehana AHMET,
ČIĆEK Franje DRAGUTIN,
DANILOVIĆ Milivoja ŽELJKO,
DELIĆ Gliše MIROSLAV,
DIMITRIEVSKI Stojmira LJUBE,
DOTLIĆ Danila DUŠAN,
DRAGOJEVIĆ Dušana MILAN,
DRAGUTINOVIĆ Radovana MILOVAN,
DUBOVINA Radula BLAGOJE,
ĐAKOVIĆ Mate ZVONKO,
ĐORĐEVIĆ Petra MILUTIN,
ĐUROVIĆ Voje SLOBODAN,
DŽOMBIĆ Milivoja SAVO,
EFENDIĆ Edhema FAJKO,
FILIPOVIĆ Ratka MILAN,
GAŽO Imre ZORAN,
GLAVAŠ Slavka SLAVKO,
GRČKARAC Branka MILORAD.
GRLIČIĆ Đure STJEPAN,
ILIĆ Blagoja ZORAN.
ILIĆ Milojka MILORAD,
IVANČEVIĆ Marka NIKOLA,
JAMAKOVIĆ Smaje SALIH,
JANČEVIĆ Milana JOVAN,
JANKOVIĆ Blagoja DUŠAN,
JUSIĆ Mede FUAD,
JUZVIŠEN Josipa MARKO,
KARAĐENOV Matije MARTIN.
KLANAC Ante ZDRAVKO,
KNEŽEVIC Pere RADE,
KOREN Antona MILAN,
KOSANOVIĆ Milana MIŠO,
KOŠANIN Vladimira MIROLJUB,
KOVAĆ Karolja KAROLJ,
KRALJEVSKI Sandeta ŽIVKO,
KRIŽNIK Jožefa JOŽE,
KRKIĆ Dragutina MIROSLAV,
KRPO Ahmeta AVDO,
KRSTEVSKI Stojmira LEVĆE,
LAĆARAC Dušana ZDRAVKO,
LILIĆ Andrije ZORAN,
LOKANC FRANJO,
LOZINŠEK Stefana MIRKO,
LUKIĆ Ostoje NEĐO,
LUKIĆ Živka RAJKO,
LJUBANIĆ Drage MILORAD,
MADŽAREVIĆ Dragana MIODRAG,
MARIČIĆ Ilije JAKOB,
MARINKOVIĆ Mihaila DRAGAN,
MARINKOVIĆ Velimira STOJAN,
MARKOVIĆ Alekse RAŠKO,
MARKOVIĆ Petra DRAGOLJUB,
MARKOVIĆ Velimira SLOBODAN,
MEDIĆ Đure VASO,
MEKIĆ Nikole IVAN,
MENONI Edvarda DALIBOR,
MIJAILOVIĆ Dragomira ZORAN,
MIKIĆ Radomira BRACO,
MILENKOVIĆ Dušana ZORAN,
MILIČEVIĆ Milana ĐURO,
MILOŠEVIĆ Budimira RADIVOJE,
MILJEVIĆ Todora SLAVKO,
MITOV Đorđa TRIFUN,
MONFARDINI Alojza MARJAN,
NAĐ Aleksandra DRAGO,
OSTRIČKI Slavka JOSIP,
PAVIČIĆ Milana RADOSLAV,
PAVIČIĆ Vlade ZLATKO,
PETKOVSKI Aleksandra VLADIMIR,
PETROVIĆ Vidoja ŽIVORAD,
PETROVIĆ Zdravka BRANISLAV,
PRIZMIĆ Petra VINKO,
RADULOV Save LAZAR,
RAKIĆ Dušana LJUBO,
RALEVSKI Todora PERO,
RODIĆ Ilije STEVAN,
RONČEVIĆ Radovana ZORAN,
RADOJIČIĆ Nedeljka NIKOLA,
SAVIĆ Milentija ZORAN,
SLADEK Martina PALKO,
SPAHIĆ Mustafe AHMET,
STANlŠlĆ Jovana TOMISLAV,
STANOEV Andona ACO,
STEPANOVIĆ Vladana KOSTA,
STEVANOVIĆ Milivoja STEVAN,
STEVKOVSKI Koleta TIHOMIR,
STOJISAVLJEVIĆ Petra MILORAD,
ŠARENAC Milenka NENAD,
ŠEKEROVIĆ Marka VLADO,
ŠKOF Martina ANDREJ,
ŠOLTIĆ Alojza IVAN,
ŠTENGL Josipa SLAVKO,
ŠUMLJAK Jožefa IGOR,
TADIĆ Mirka MILENKO,
TARBUK Steve DRAGAN,
TOMEČEK Ondreja MIŠO,
TOMIĆ Dimitrija NIKOLA,
TOMIĆ Obrena BUDIMIR,
TRIFUNOVIĆ Petka DORĐE,
USORAC Dure DRAGOLJUB,
VLAČIČ Save MIROSLAV,
VRTARIČ Franje ZVONKO,
ZLATEVSKI Ruse MILE,
ŽIVANOVIĆ Ljubiše MlSA,
ŽIVKOVIĆ Đorđa JOVICA,
ŽIVKOVIĆ Radisava BUDIMIR,
ŽUNA Janka VLADIMIR,
ŽUPANIĆ Franje MILAN.

Zastupa saveznog sekretara za narodnu odbranu
general-pukovnik
Stane Potočar, s. r.


[/b]
NAREDBA KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA I PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE O RASPOREDU PITOMACA 23.KLASE VTŠ
(deo naredbe)

[b]

[b]N A R E D B A Broj 720-1
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA
I PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE
OD 25. JUNA 1973. GODINE


Na osnovu tačke 8-a Naredbe saveznog sekretara za narodnu odbranu R.v.p. broj 60. od 28. decembra 1971. godine o odredjivanju nadležnosti starešina vojnih jedinica i vojnih ustanova za rešavanje o odnosima u službi podoficira, oficira i vojnih službenika u mirnodopskom stanju,

R A S P O R E D J U J U S E:

PITOMCI XXXIII KLASE VAZDUHOPLOVNE TEHNIČKE ŠKOLE


U Vojnu poštu 8969 - Priština
1.- SAVIĆ Milentija ZORAN, lična VES 22201
2.- ATANASOVSKI Velička STOJIMIR, lična VE 22201

--------------------------------------------------
U Vojnu poštu 8205 - Bihać
1.- BALABAN Ilije MILORAD, lična VES 22207
2.- DANILOVIĆ Milivoja ŽELJKO, lična VES 22209
3.- ILIĆ Blagoja ZORAN, lična VES 22203
4.- LOKANC Marije FRANJO, lična VES 22201
5.- LUKIĆ Živka RAJKO, lična VES 22203
6.- MITOV Đorđa TRIFUN, lična VES 22201
7.- TOMEČEK Ondreja MIŠO, lična VES 22207
8.- ŠKOF Martina ANDREJ, lična VES 22201


U Vojnu poštu 4868 - Bihać
1.- ANGELOVSKI Božidara LJUPČO, lična VES 22201

U Vojnu poštu 2162 - Bihać
1.- BASTA Dušana DRAGUTIN, lična VES 22201
2.- CREVAR Milana DUŠAN, lična VEs 22203
2.- MARINKOVIĆ Mihaila DRAGAN, lična VES 22209
3.- MARIČIĆ Ilije JAKOB, lična VES 22201
4.- RADOJIČIĆ Nedeljka NIKOLA, lična VES 22203

U Vojnu poštu 6972 - Bihać
1.- PETROVIĆ Vidoja ŽIVORAD, 22221
2.- DŽOMBIĆ Milivoja SAVO, lična VES 22221

U Vojnu poštu 3395 - Rajlovac
1.- RONČEVIĆ Radovana ZORAN, lična VES 22211
2.- RAKIĆ Dušana LJUBO, lična VES 22211

U Vojnu poštu 5358 - Rajlovac
1.- DUBOVINA Radula BLAGOJE, lična VES 22211

U Vojnu poštu 3065 - Sombor
1.- USORAC Đure DRAGOLJUB, lična VES 2221

Školovanje završava 12. jula 1973. godine.

Po završetku školovanja i proizvodjenja pitomaca u čin vodnika, uputiti ih na godišnji odmor, s tim da se posle odmora jave na dužnosti u jedinice prema ovoj naredbi.

Komandanti pokova i samostalnih bataljona organizovaće prijem mladih starešina u duhu tačke 120. Pravila službe u JNA.

Jedinice nadležne za postavljenje izvršiće postavljenje odmah, a jedinice kod kojih je postavljenje starešina u nadležnosti KRV i PVO, dostaviće predloge za postavljenje.

KOMANDANT RV I PVO
general-potpukovnik
Enver Ćemalović,s.r.
[/b][/b]Poslednji put izmenio RAJKO LUKIĆ dana Ned Jul 14, 2013 7:41 pm, izmenio ukupno 20 puta

223.klasa VTŠ Rajlovac - generacija 1969. - 1973. godine Empty NAREDBA broj 5-59 SSNO od 12.7.1973. Sre Jul 03, 2013 10:51 pm

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin


NAREDBA broj 5-59

SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU OD 12. JULA 1973. GODINE

Na osnovu člana 274. stav 2. tačka 1. Zakona o Jugoslovenskoj narodnoj armiji

proizvode se

PITOMCI XXIII KLASE VAZDUHOPLOVNE SREDNJE TEHNIĆKE ŠKOLE

u čin vazđuhoplovnotehničkog vodnika:

ALEKSIĆ Savc ALEKSA,
ANDREJIĆ Milana MOMČILO,
ANGELOVSKI Božidara LJUPČO,
ATANASOVSKI Velička STOJIMIR,
BABOVIĆ Grujice BRANISLAV,
BALABAN Ilije MILORAD,
BASTA Dušana DRAGUTIN,
BEŠIĆ Beće BEKIR,
BJEKIĆ Žarka VLADIMIR,
BJELAJAC Dragana NEDELJKO,
BOBIĆ Josipa IVAN,
BOROJEVIĆ Adama ĐURO,
BRAJIĆ Abdulaha ABDULKADIR.
BURMAZEVIĆ Dragoslava DRAGORAD,
CERO Huse MEHEMED,
COPOT Matije EMIL,
CREVAR Milana DUŠAN,
CVETKOVIĆ Gojka ĐURO,
CVIJIĆ Alekse BLAGOJE,
ČEVRA Mehana AHMET,
ČIĆEK Franje DRAGUTIN,
DANILOVIĆ Milivoja ŽELJKO,
DELIĆ Gliše MIROSLAV,
DIMITRIEVSKI Stojmira LJUBE,
DOTLIĆ Danila DUŠAN,
DRAGOJEVIĆ Dušana MILAN,
DRAGUTINOVIĆ Radovana MILOVAN,
DUBOVINA Radula BLAGOJE,
ĐAKOVIĆ Mate ZVONKO,
ĐORĐEVIĆ Petra MILUTIN,
ĐUROVIĆ Voje SLOBODAN,
DŽOMBIĆ Milivoja SAVO,
EFENDIĆ Edhema FAJKO,
FILIPOVIĆ Ratka MILAN,
GAŽO Imre ZORAN,
GLAVAŠ Slavka SLAVKO,
GRČKARAC Branka MILORAD.
GRLIČIĆ Đure STJEPAN,
ILIĆ Blagoja ZORAN.
ILIĆ Milojka MILORAD,
IVANČEVIĆ Marka NIKOLA,
JAMAKOVIĆ Smaje SALIH,
JANČEVIĆ Milana JOVAN,
JANKOVIĆ Blagoja DUŠAN,
JUSIĆ Mede FUAD,
JUZVIŠEN Josipa MARKO,
KARAĐENOV Matije MARTIN.
KLANAC Ante ZDRAVKO,
KNEŽEVIC Pere RADE,
KOREN Antona MILAN,
KOSANOVIĆ Milana MIŠO,
KOŠANIN Vladimira MIROLJUB,
KOVAĆ Karolja KAROLJ,
KRALJEVSKI Sandeta ŽIVKO,
KRIŽNIK Jožefa JOŽE,
KRKIĆ Dragutina MIROSLAV,
KRPO Ahmeta AVDO,
KRSTEVSKI Stojmira LEVĆE,
LAĆARAC Dušana ZDRAVKO,
LILIĆ Andrije ZORAN,
LOKANC FRANJO,
LOZINŠEK Stefana MIRKO,
LUKIĆ Ostoje NEĐO,
LUKIĆ Živka RAJKO,
LJUBANIĆ Drage MILORAD,
MADŽAREVIĆ Dragana MIODRAG,
MARIČIĆ Ilije JAKOB,
MARINKOVIĆ Mihaila DRAGAN,
MARINKOVIĆ Velimira STOJAN,
MARKOVIĆ Alekse RAŠKO,
MARKOVIĆ Petra DRAGOLJUB,
MARKOVIĆ Velimira SLOBODAN,
MEDIĆ Đure VASO,
MEKIĆ Nikole IVAN,
MENONI Edvarda DALIBOR,
MIJAILOVIĆ Dragomira ZORAN,
MIKIĆ Radomira BRACO,
MILENKOVIĆ Dušana ZORAN,
MILIČEVIĆ Milana ĐURO,
MILOŠEVIĆ Budimira RADIVOJE,
MILJEVIĆ Todora SLAVKO,
MITOV Đorđa TRIFUN,
MONFARDINI Alojza MARJAN,
NAĐ Aleksandra DRAGO,
OSTRIČKI Slavka JOSIP,
PAVIČIĆ Milana RADOSLAV,
PAVIČIĆ Vlade ZLATKO,
PETKOVSKI Aleksandra VLADIMIR,
PETROVIĆ Vidoja ŽIVORAD,
PETROVIĆ Zdravka BRANISLAV,
PRIZMIĆ Petra VINKO,
RADULOV Save LAZAR,
RAKIĆ Dušana LJUBO,
RALEVSKI Todora PERO,
RODIĆ Ilije STEVAN,
RONČEVIĆ Radovana ZORAN,
RADOJIČIĆ Nedeljka NIKOLA,
SAVIĆ Milentija ZORAN,
SLADEK Martina PALKO,
SPAHIĆ Mustafe AHMET,
STANlŠlĆ Jovana TOMISLAV,
STANOEV Andona ACO,
STEPANOVIĆ Vladana KOSTA,
STEVANOVIĆ Milivoja STEVAN,
STEVKOVSKI Koleta TIHOMIR,
STOJISAVLJEVIĆ Petra MILORAD,
ŠARENAC Milenka NENAD,
ŠEKEROVIĆ Marka VLADO,
ŠKOF Martina ANDREJ,
ŠOLTIĆ Alojza IVAN,
ŠTENGL Josipa SLAVKO,
ŠUMLJAK Jožefa IGOR,
TADIĆ Mirka MILENKO,
TARBUK Steve DRAGAN,
TOMEČEK Ondreja MIŠO,
TOMIĆ Dimitrija NIKOLA,
TOMIĆ Obrena BUDIMIR,
TRIFUNOVIĆ Petka DORĐE,
USORAC Dure DRAGOLJUB,
VLAČIČ Save MIROSLAV,
VRTARIČ Franje ZVONKO,
ZLATEVSKI Ruse MILE,
ŽIVANOVIĆ Ljubiše MlSA,
ŽIVKOVIĆ Đorđa JOVICA,
ŽIVKOVIĆ Radisava BUDIMIR,
ŽUNA Janka VLADIMIR,
ŽUPANIĆ Franje MILAN.

Zastupa saveznog sekretara za narodnu odbranu
general-pukovnik
Stane Potočar, s. r.

https://otpisani.niceboard.com

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin
Rajko,

ne budi ljen več aktivno nastavi postavljati materijal,ali uzmi u obzir da se pre proslava predstavi klasa kroz život i rad kako u skoli tako i u jedinicama.

Znam da se se o klasi može mnogo reći,pa izvolite.

https://otpisani.niceboard.com

RAJKO LUKIĆ


RAJKO LUKIĆ ::Pozdravljam sve pripadnike VTŠ Rajlovac a naročito klasiće 23.klase Vazduhoplovnotehničke škole u Rajlovcu - generacija 1969. do 1973. godine. Ujedno obaveštavam sve klasiće i učesnike Foruma da su održane svečanosti povodom završetka školovanja 23.klase VTŠ. Prva je održana 17. maja 2003. godine povodom obeležavanja 30. godišnjice a druga održana je 18. maja 2013. godine. Na obe svečanosti sačinjeno je veliki broj fotografija a na obeležavanju 30.godišnjice sačinjen je video snima. Posedujem navedene dokumenta i u stanju sam ih prezentirati uz dozvolu administratora. Pozivam sve da se uključe na ovu temu a i da otvore mnoge druge interesantne teme. Veliki pozdrav administratoru i čestitke na ideji da se iznesu činjenice iz ranijeg RV i PVO. Pozdrav svima.

https://www.youtube.com/watch?v=KTkPAIcztUM&list=PLDidcxzZZWlJkk0N7FNPO9NhJZrk6cYhrPoslednji put izmenio RAJKO LUKIĆ dana Pet Jul 12, 2013 4:48 pm, izmenio ukupno 2 puta

letac


RAJKO LUKIĆIzgleda da ne radi. Potrudiću se da to savladam. Dobro bi mi bilo da me neko nauči. Imam ja dosta dokumenata od 23.klasi VTŠ Rajlovac i o 117.lovačkom avijacijkom puku - Bihać. Budućnost je pred nama. Treba se truditi. Pozdrav.

Izgleda da će sada raditi:

https://www.youtube.com/watch?v=KTkPAIcztUM&list=PLDidcxzZZWlJkk0N7FNPO9NhJZrk6cYhr

RAJKO LUKIĆ


cyber fulkrum ::Rajko,

ne budi ljen več aktivno nastavi postavljati materijal,ali uzmi u obzir da se pre proslava predstavi klasa kroz život i rad  kako u skoli tako i u jedinicama.

Znam da se se o klasi može mnogo reći,pa izvolite.

Neću biti lenj ali prvo se moram osposobiti za ovu tehnologiju. Pozdravljam ja tebe, te i ukoliko ustreba pomoć biću slobodan da se obratim.

RAJKO LUKIĆ


cyber fulkrum ::Rajko,

ne budi ljen več aktivno nastavi postavljati materijal,ali uzmi u obzir da se pre proslava predstavi klasa kroz život i rad  kako u skoli tako i u jedinicama.

Znam da se se o klasi može mnogo reći,pa izvolite.


Molim te, ako si u prilici da "nabaviš" naredbu o rasporedu pitomaca 23.klase VTŠ Rajlovac u jedinice na početne dužnosti. Ja raspolažem sa brojem naredbe: Naredba komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane broj 720-1 o 25. juna 973. godine.

N  A  R  E  D  B  A   Broj 720-1
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA
I PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE
OD 25. JUNA 1973. GODINE
Na osnovu tačke 8-a Naredbe saveznog sekretara za narodnu odbranu R.v.p. broj 60. od 28. decembra 1971. godine o odredjivanju nadležnosti starešina vojnih jedinica i vojnih ustanova za rešavanje o odnosima u službi podoficira, oficira i vojnih službenika u mirnodopskom stanju,

R A S P O R E D J U J U   S E:

PITOMCI XXXIII KLASE VAZDUHOPLOVNE TEHNIČKE ŠKOLE

U Vojnu poštu 8969 - Priština
1.- SAVIĆ Milentija ZORAN, lična VES 22201
2.- ATANASOVSKI Velička STOJIMIR, lična VE 22201

--------------------------------------------------
U Vojnu poštu 8205 - Bihać
1.- BALABAN Ilije MILORAD, lična VES 22207
2.- DANILOVIĆ Milivoja ŽELJKO, lična VES 22209
3.- ILIĆ Blagoja ZORAN, lična VES 22203
4.- LOKANC Marije FRANJO, lična VES 22201
5.- LUKIĆ Živka RAJKO, lična VES 22203
6.- MITOV Đorđa TRIFUN, lična VES 22201
7.- TOMEČEK Ondreja MIŠO, lična VES 22207
8.- ŠKOF Martina ANDREJ, lična VES 22201


U Vojnu poštu 4868 - Bihać
1.- ANGELOVSKI Božidara LJUPČO, lična VES 22201

U Vojnu poštu 2162 - Bihać
1.- BASTA Dušana DRAGUTIN, lična VES 22201
2.- CREVAR Milana DUŠAN, lična VEs 22203
2.- MARINKOVIĆ Mihaila DRAGAN, lična VES 22209
3.- MARIČIĆ Ilije JAKOB, lična VES 22201
4.- RADOJIČIĆ Nedeljka NIKOLA, lična VES 22203

U Vojnu poštu 6972 - Bihać
1.- PETROVIĆ Vidoja ŽIVORAD, 22221
2.- DŽOMBIĆ Milivoja SAVO, lična VES 22221

U Vojnu poštu 3395 - Rajlovac
1.- RONČEVIĆ Radovana ZORAN, lična VES 22211
2.- RAKIĆ Dušana LJUBO, lična VES 22211

U Vojnu poštu 5358 - Rajlovac
1.- DUBOVINA Radula BLAGOJE, lična VES 22211

U Vojnu poštu 3065 - Sombor
1.- USORAC Đure DRAGOLJUB, lična VES 2221

Školovanje završava 12. jula 1973. godine.

Po završetku školovanja i proizvodjenja pitomaca u čin vodnika, uputiti ih na godišnji odmor, s tim da se posle odmora jave na dužnosti u jedinice prema ovoj naredbi.

Komandanti pokova i samostalnih bataljona organizovaće prijem mladih starešina u duhu tačke 120. Pravila službe u JNA.

Jedinice nadležne za postavljenje izvršiće postavljenje odmah, a jedinice kod kojih je postavljenje starešina u nadležnosti KRV i PVO, dostaviće predloge za postavljenje.

                                                                      KOMANDANT RV I PVO
                                                                      general-potpukovnik
                                                                      Enver Ćemalović,s.r.Poslednji izmenio RAJKO LUKIĆ dana Ned Jul 14, 2013 5:09 pm, izmenjeno ukupno 1 puta

RAJKO LUKIĆ


RAJKO LUKIĆ ::Pozdravljam sve pripadnike VTŠ Rajlovac a naročito klasiće 23.klase Vazduhoplovnotehničke škole u Rajlovcu - generacija 1969. do 1973. godine. Ujedno obaveštavam sve klasiće i učesnike Foruma da su održane svečanosti povodom završetka školovanja 23.klase VTŠ. Prva je održana 17. maja 2003. godine povodom obeležavanja 30. godišnjice a druga održana je 18. maja 2013. godine. Na obe svečanosti sačinjeno je veliki broj fotografija a na obeležavanju 30.godišnjice sačinjen je video snima. Posedujem navedene dokumenta i u stanju sam ih prezentirati uz dozvolu administratora. Pozivam sve da se uključe na ovu temu a i da otvore mnoge druge interesantne teme. Veliki pozdrav administratoru i čestitke na ideji da se iznesu činjenice iz ranijeg RV i PVO. Pozdrav svima.

Prezentaciju slika sa obeležavanja 30.godišnjice zavrešetka školovanja 23.klase VTŠ Rajlovac možete pogledati ako se ulogujete na dole navedeni link:

https://www.youtube.com/watch?v=KTkPAIcztUM&list=PLDidcxzZZWlJkk0N7FNPO9NhJZrk6cYhr

Video snimak sa obeležavanja 30.godišnjice završetka školovanja 23.klase VTŠ Rajlovac možete pogledati ako se ulogujete na dole navedenu adresu:

https://www.youtube.com/watch?v=m9v9SgWzILk&feature=shareOSNIVANJE I RAZVOJ SREDNJE VOJNE ŠKOLE RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA I PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE


Preteča današnje Srednje vojne škole RV i PVO (SVŠ RViPVO) osnovana je 3. februara 1945. godine u Novom Sadu, na osnovu Naredbe pov. broj 8 Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (NOViPOJ), pod formacijskim nazivom VAZDUHOPLOVNA PODOFICIRSKA ŠKOLA (VPŠ). Namena VPŠ bila je da školuje podoficirski kadar za osnovne rodove i službe Vazduhoplovstva NOViPOJ (zatim Jugoslovenske armije), koje je, krajem 1944. godine i početkom 1945. godine, bilo u snažnom razvoju, pa su potrebe za školovanim kadrom bile veoma velike.

Vazduhoplovna podoficirska škola je osnovana na tradicijama vazduhoplovnih škola u Srpskoj avijatici (do završetka Prvog svetskog rata) i Vojsci i Ratnoj mornarici Kraljevine Jugoslavije. U Srpskoj avijatici taj profil kadra osposobljavan je uz rad, u aeroplanskim jedinicama i Aeroplanskoj radionici na Solunskom frontu, a dve grupe pitomaca (ukupno 14) školovane su na tromesečnom kursu u Franciskoj. Kandidati za pitomce imali su prethodno završenu zanatsku školu mašinskog ili elektrotehničkog smera.

Posle završetka Prvog svetskog rata i osnivanja Vazduhoplovstva vojske i Pomorskog vazduhoplovstva, podoficiri su školovani, počev od 1921. godine, na tečajivima kandidata iz Vojske i Ratne mornarice koji su prethodno završili podoficirske škole u svojim vidovima. Na tečajevima u Vazduhoplovstvu vojske školovani su aeroplanski mehaničari, radio-telegrafisti i radio-monteri. U Pomorskom vazduhoplovstvu je 1. jula 1922. godine osnovana HIDRO-AVIJATIČKA ŠKOLA u Kumboru kod Herceg Novog, u kojoj su školovani i podoficiri, takodje sa prethodno završenom podoficirskom školom. Hidroavijatička škola je 1926. godine prerasla u POMORSKU VAZDUHOPLOVNU ŠKOLU sa sedištem u Divuljama kod Splita, u okviru koje je osnovana POMORSKA VAZDUHOPLOVNA PODOFICIRSKA ŠKOLA (PVPŠ), u kojoj je školovan kadar za potrebe vazduhoplovnotehničke službe Pomorskog vazduhoplovstva. U njoj je školovan podoficirski kadar po dvogodišnjem nastavnom planu i programu, a kandidati za pitomce primani su iz gradjanstva. Škola je prestala da radi u Aprilskom ratu 1941. godine.

U Vazduhoplovstvu vojske su, tokom dvadesetih godina XX veka, osnovane dve grupacije škola: škole za telače i škole za pripremu spicijalista za stručne i pomoćne službe. Za školovanje spicijalista postoje su: ŠKOLA ZA AVIO-MEHANIČARE (monterska i motorska specijalnost), ORUŽARSKA ŠKOLA, ELEKTRIČARSKA ŠKOLA, ŠOFERSKA ŠKOLA, ŠKOLA VEZE, FOTOGRAFSKA ŠKOLA, METEOROLOŠKA ŠKOLA, ŠKOLA POMOĆNIH SLUŽBI I ŠKOLA ZA STRELCE-BOMBARDERE. Sve te škole bile su u sastavu KOMANDE VAZDUHOPLOVNIH STRUČNIH ŠKOLA u Pančevu. I u te škole primani su podoficiri koji su prethodno završili jednu od podoficirskih škola u Kopnenoj vojci, a školovanjej je trajalo jednu godinu.

Od pomenutih škola osnovana je VAZDUHOPLOVNA PODOFICIRSKA ŠKOLA (VPŠ) u Pančevu, koja je zatim preseljena u Novi Sad. Kandidati za VPŠ primani su po konkursu iz gradjanstva, a školovanje je izvodjeno po dvogodišnjem nastavnom planu i programu. Posle završenog prvog dela školovanja, u kome je sticano opšte i opšte-vojno obrazovanje, pitomci su selektirani za specijalističke, odnosno vojnostručne škole: pilotske, Padobransku, za vezu, Meteorološku, Fotografsku, za strelce-bombardere, Avio-mehaničarsku, Oružarsku, Električarsku i Školu za pomoćne službe. Svi svršeni pitomci VPŠ mogli su da konkurišu za pilotske škole i posle završetka specijalističkih škola - iz avijacijskih jedinica i ustanova.

Do Aprilskog rata 1941. godine postojale su dve podoficirske vazduhoplovne škole: Vazduhoplovna podoficirska škola u Novom Sadu, koja je školovala podoficirski kadar za Vazduhoplovstvo vojske, i za Pomorska vazduhoplovna podoficirska škola, koja je školovala kadar za Pomorsko vazduhoplovstvo. Obe su prestale sa radom u Aprilskom ratu. Kadar, školovan u tim školama, bio je jezgro Partizanske avijacije i Vazduhoplovstva NOV i POJ.

Vazduhoplovna podoficirska škola (VPŠ) je u februaru 1945. godine primila prvu klasu iz vazduhoplovnih omladinskih bataljona, koji su bili stacionirani u Beloj Crkvi. Osnovana je po uzoru na VPŠ iz Vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije, sa istom namenom i sličnim nastavnim planom i programom. Školovanje je otpočelo po dvogodišnjem nastavnom planu i programu (NPP) iz dva dela. Po završetku prvog dela NPP (opšte i opštevojno obrazovanje) pitomci su selektirani po smerovima i specijalnostima: odabrani kandidati za pilote upućivani su u Pilotsku školu, a ostali su nastavljani školovanje u VPŠ, osim saobraćajnog smera, koji je nešto kasnije upućen u Vazduhoplovnu saobraćajnu školu. Prvi komandant VPŠ bio je majoj Radmilo Nikolić, a privi politički komesar kapetn Đuro Zeljković. U leto 1945.godine VPŠ je iz Novog Sada premeštena u Kraljevo, gde je 1. septembra reoranizovana i preimenovana u ŠKOLU SPECIJALISTA KOMANDE VAZDUHOPLOVSTVA (ŠSKV), a neto kasnije u ŠS RV. Tada je primila na školovanje drugu klasu na dvogodišnjej školovanje i nastavila školovanjej specijalista za vazduhoplovnotehničku službu (VTSl) ivezu u RV. Za komandanta ŠS KV postavljen je potpukovnik Danilo Hubmajer, dipl.inž. elektro-mašinstva, a za političkog komesara major Žarko Gudžulić.ž

Marta 1946. godine ŠS KV je premeštena iz Kraljeva u Rajlovac kod Sarajeva, gde su postojali bolji uslovi za njen rad i razvoj. Tada je primila treću klasu na jednogodišnje školovanje. U njenom sastavu osnovana je i ŠKOLA MLADJIH SPECIJALISTA, u kojoj su školovane dve klase vojnika, po šerstomesečnom nastavnom planu i programu. U toku 1947. godine pri ŠS KV osnovane su Škola rezervnih  vazduhoplovnotehničkih oficira (ŠR VTO) i Škola aktivnih vazduhoplovnotehničkih oficira (ŠAVTO), koje su činile VAZDUHOPLOVNO UČILIŠTE (VTU). Škola specijalista Ratnog vazduhoplovstva (kako se od jeseni 1947. g naziva) bila je organizovana u dva bataljona (klase), a Komanda VTU bila je ujedno i Komanda ŠS RV. Za komandanta VTU postavljen je potpukovnik Hivzo Malohodžić, a za političkog komesara potpukovnik Sava Radojičić. Komanda, njeni organi i nastavnički i tehnički organi bili su zajednički za sve škole VTU.

U jesen 1949. godine VTU je preimenovano u VOJNI VAZDUHOPLOVNI TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR (VVTŠC). Februara 1953. godine Centar je dobio novi naziv - VAZDUHOPLOVNI TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR (VTŠC), a ŠS RV preimenovana je u VAZDUHOPLOVNU TEHNIČKU PODOFICIRSKU ŠKOLU (VTPŠ), da bi, septembra 1954. godine, ponovo promenila naziv u VAZDUHOPLOVNU PODOFICIRSKU MEHANIČARSKU ŠKOLU (VPMŠ). Taj naziv je zadržala do septembra 1967. godine.

U martu 1947. godine u Kraljevu je počela sa radom DRUGA ŠKOLA SPECIJALISTA (Druga ŠS KV), u kojoj je školovan podoficirski kadar veze, meteorološke i fotografske službe u RV. U jesen iste godine u Kraljevu je osnovan VAZDUHOPLOVNI ŠKOLSKI CENTAR VEZE (VŠCV), koji su činile tri škole: VAZDUHOPLOVNA PODOFICIRSKA ŠKOLA VEZE (VPŠV), VAZDUHOPLOVNA METEOROLOŠKA ŠKOLA (VMŠ) i VAZDUHOPLOVNA FOTOGRAFSKA ŠKOLA (VFŠ). Vazduhoplovna podoficirska škola veze preuzela je školovanje pododficirskog kadra veze i ŠS KV u Rajlovcu, a VMŠ i VFŠ su dislocirane iz Zemuna (gde su osnovane 1945. godine) u Kraljevo. Za komandanta Druge ŠS KV i kasnije VŠCV postavljen je major (zatim potpukovnik) Viktor Benedik, a za političkog komesara major (kasnije potpukovnik) Pero Žarković.

Februara 1953. godine na dućnost komandanta VTŠC u Rajlovcu postvljen je potpukovnik Josip Šperac, a od 1. septembra 1955. godine tu dužnost obavljao je potpukovnik Svetozar Perić, koji su uejdno bili i komandanti VTPŠ, odnosno VPMŠ. Od septembra 1955. godine do septembra 1960. godine VPMŠ je bila organizovana kao pitomački bataljon, kojim su komandovali major Muhamed Bogunjić a od 1957. godine major Josip Kadak.

Na početku školske 1957./58. godine VPMŠ u Rajlovcu od VPŠV iz Kraljeva preuzela je školovanje avio-radio i avio-radarsku specijalnost, tako da je dalje nastavila sa školovanjem svih specijalnosti za vazduhoplovnotehničku službu RV. Iste godine sve podoficirske škole - u Rajlovcu i Kraljevu - VPMŠ, VPŠV, VMŠ i VFŠ - prešle su na trogodišnje školovanje pitomaca.

Godine 1960. VTŠC u Rajlovcu je reorganizovan, tako da je VPMŠ dobila svoju komandu, nastavničke i tehničke organe. Za komandanta VPMŠ je postavljen potpukovnik Uroš Stojaković, 1961. godine potpukovnik Dušan Panajotović, a 1964. godine potpukovnik (pukovnik) Dušan Gabrijelčič. Od 1960. godine do 1964. godine naelnik VTŠC bio je pukovnik Stanislav Perhavec, a od 1964. do 1967. godine general-major avijacije Svetozar Radojević. U Kraljevu, na dužnosti načelnika VŠCV od 1955. do 1962. godine je bio potpukovnik Milutin Vučelić, a zatim pukovnik Dušan Otović, koji je na toj dužnosti ostao do 1969. godine, kada je VŠCV rasformiran.

Godine 1961. iz Školskog centra veze (ŠCV) u Šentvidu (kod Ljubljane) izuzeto je školovanje radarsko-računarske specijalnosti za protivavionsku artiljeriju, pa su pitomci te specijalnosti nastavili školovanje u VPMŠ. Ta specijalnost je 1964. godine preusmerena na radarsko-računarsku specijalnost vazdušnog osmatranja, javljanja i navodjenja (VOJIN). Od 1963. godine u VMPŠ je otpočelo školovanje podoficirskog kadra za raketne jedinice PVO, s tim što je poslednja godina školovanja svih raketnih specijalnosti završena u Raketnom školskom centru u Bartajnici.

U periodu od 1960. do 1969. godine sve podoficirske škole u RV i PVO, u Rajlovcu (VTPŠ, odnosno VPMŠ) i Kraljevu (VTŠV, VMŠ i VFŠ), znatno su unapredile svoj vaspitno-nastavni rad u vojnom i stručnom pogledu. U tom periodu nastavljena je integracija vazduhoplovnih podoficirskih škola u VTPŠ /VTŠC u Rajlovcu, pa je i za njihov prelazak na četvorogodišnji nastavni plan i program.

Septembra 1966. godine rasformiran je VTŠC u Rajlovcu, pa je VTPŠ/VPMŠ postala samostalna škola, neposredno potčinjena Komandi RV i PVO. Godine 1969. rasformiran je i VŠCV u Kraljevu i od njega je osnovan ODELJAK u sastavu VTPŠ, za doškokovavanje klasa koje su se zatekle na školovanju. Taj odeljak je rasformiran u leto 1973. godine, kada je završila školovanje 23.klasa VTŠ. Sve škole VŠCV u Kraljevu (VPŠV, VMŠ i VFŠ) ušle su u sastav VTPŠ u Rajlovcu, koja je od tada školovala celokupan podoficirski kadar za RV i PVO (avijacija, artiljerijsko-raketne jedinice, VOJIN, veza i za elektronska i protivelektronska dejstva).

Vazduhoplovna tehnička podoficirska škola je promenila formacijski naziv 1969. godine u VAZDUHOPLOVNA TEHNIČKA VOJNA ŠKOLA (VTVŠ), a juna 1970. godine dobila je naziv VAZDUHOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA (VTŠ). Posle stupanja na snagu Zakona o vojnim školama i naučnoistraživačkim ustanovama u JNA u jesen 1973. godine, VTŠ je dobila naziv - SREDNJA VAZDUHOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA (SVTVŠ), a 1975. godine - VAZDUHOPLOVNA TEHNIČKA SREDNJA VOJNA ŠKOLA (VTSVŠ). Taj naziv je imala do 1986. godine, kada je preimenovana u SVŠ RV i PVO.

Od 30. avgusta 1967. do 1972. godine načelnik VTPŠ (VTVŠ, VTŠ) bio je potpukovnik Života B. Đurić, koji je 22. decembra 1971. godine vanredno unapredjen u čin pukovnika. U periodu od 10. jula 1972. godine do 31. decembra 1984. godine načelnik VTVŠ (VTŠ) bio je potpukovnik (od 22. decembra 1973. godine pukovnik) Boško Č. Milutinović. (Od 17. septembra 1981. do 28. marta 1982. godine pukovnik Milutinović je bio na radu u oružanim snagama Libije. U tom periodu kao vršilac dužnosti načelnika Škole bio je potpukovnik Želimir Pojić.)  Tu odgovornu dužnost zatim će obavljati dva bivša pitomca Škole: pukovnik Savo S. Čuljković, diplomirani mašinski inženjer, od 7. juna 1984. godine do 6. decembra 1993. godine i potpukovnik (pukovnik) Radomir S. Simanović, diplomirani inženjer elektrotehničke i magistar ekonomskih naurka, od 22. avgusta 1994. do 29. aprila 1998. godine, koga će naslediti potpukovnik (pukovnik) Željko Jezdić, koji je na toj dužnosti i do danas (2003.g).

Srednja vojna škola RV i PVO dislocirana je iz Rajlovca u Sombor aprila 1992. godine, a u jesen 1997. godine iz Sombora u Batajnicu. Godine 1994. završila je poslednja klasa koja je školovana po četvorogodišnjem NPP (44.klasa). Posle te klase primani su kandidati iz gradjanstva koji su završili dva razreda srednje škole, pa su školovani dve godine, a primani su i kandidati sa završena tri razreda srednje škole, koji su u SVŠ RV i PVO školovani po jednogodišnjem NPP (opštevojno i specijalnističko nastavno područje). Danas se školuju samo kandidati sa završenom srednjom školom, a školovanje se izvodi po jednogodišnjem NPP.

Prema opštim ocenama, SVŠ RV i PVO dala je najbolji kadar koji je školovan prema četvorogodišnjem NPP, po kome je školovanje obavljeno od 1969. do 1994. godine. Te ocene SVŠ RV i PVO (VTVŠ, VTŠ, SVTŠ i VTSVŠ) dobila je i od društvenih školskih organa, a ne samo od vojnih. U ratu 1991. - 1999. godine kadar školovan u VTŠ/SVŠ RV i PVO, posebno u napadu NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, položio je sve ispite - stručne, moralne i ljudske, sa najvišim ocenama.

Veliki broj bivših pitomaca VTŠ/SVŠ RV i PVO nastavio je školovanje u vojnim akademijama RV i PVO, na fakultetima u gradjanstvu ili je polagao ispit za čin oficira, pa su stekli visoke vojne činove, a znatan broj stekao je i akademska i naučna znanja.

15. juna 2003. godine

Prilog vazduhoplovnotehničkog pukovnika u penziji BOŠKA Č. MILUTINOVIĆA za knjicu "SPOMENICA 23.KLASE VAZDUHOPLOVNE TEHNIČKE ŠKOLE 1969-1973." Ovaj tekst posvećen je nekadašnjem načelniku VTŠ Bošku Milutinoviću koji je, nakon obeležavanja 30.godišnjice završetka školovanja 23.klase VTŠ Rajlovac, preminuo, a bio je medju učesnicima svečanosti. Nije dočekao 40.godišnjicu 23.klase koja je obeležena 18. maja 2013. godine u restoranu Doma vazduhoplovstva u Zemunu. Takodje, ovaj tekst posvećujem BORIVOJU Đ. POPOVIĆU, pukovniku u penziji, načelniku 23.klase vazduhoplovnotehničke škole u Rajlovcu - priređivaču "Spomenice".

Slike sa proslave 30.godina 23.klase VTŠ:
https://www.youtube.com/watch?v=KTkPAIcztUM&list=PLDidcxzZZWlJkk0N7FNPO9NhJZrk6cYhr

Video sa proslave 30.godina 23.klase VTŠ:
https://www.youtube.com/watch?v=m9v9SgWzILk&feature=sharePoslednji put izmenio RAJKO LUKIĆ dana Ned Jul 14, 2013 4:59 pm, izmenio ukupno 2 puta (Razlog : Dopuna činjenica o VTŠ Rajlovac)

Sponsored content


Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu